STATUT DOMU KULTURY „STOKROTKA” W POZNANIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Dom Kultury „Stokrotka” w Poznaniu, zwany dalej DK „Stokrotka”, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
  2. postanowień niniejszego statutu.
 1. Organizatorem DK „Stokrotka” jest Miasto Poznań.
 2. DK „Stokrotka” posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 

§ 2

 1. Siedzibą DK „Stokrotki” jest miasto Poznań.
 2. Terenem działania Instytucji jest miasto Poznań, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Instytucja może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

§ 3

 1. Celem działania DK „Stokrotka” jest edukacja artystyczna oraz upowszechnianie kultury poprzez pracę z uczestnikiem stałym, a także kreacja działań i wydarzeń artystycznych adresowanych do zróżnicowanego wiekiem i zainteresowaniami uczestnika.
 2. DK „Stokrotka” stwarza warunki do rozbudzania, rozwijania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Poznania, w tym szczególnie społeczności lokalnej.

§ 4

Do zadań DK „Stokrotka” należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych, stałych form edukacji artystycznej oraz działalności upowszechnieniowej;
 2. rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników poprzez organizację i prowadzenie cyklicznych imprez tematycznych i interdyscyplinarnych;
 3. prowadzenie różnorodnych działań w dziedzinie animacji kulturalnej celem wykształcenia stałej potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze, głównie w ofercie kulturalnej miasta;
 4. stwarzanie warunków do realizacji nowych inicjatyw kulturalnych, zgłaszanych przez mieszkańców;
 5. prezentacja dokonań poznańskich artystów i amatorów;
 6. współdziałanie z instytucjami kultury na terenie miasta w celu podejmowania
  i realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych;
 7. realizowanie zadań wynikających z założeń polityki kulturalnej Miasta, w tym realizacja zadań zleconych.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 5

 1. DK „Stokrotka” jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
 2. Wobec pracowników DK „Stokrotka” czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor. 
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
 4. DK „Stokrotka” zarządza Dyrektor.
 5. Dyrektor kieruje działalnością DK „Stokrotka” i reprezentuje go na zewnątrz. 
 6. Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Poznania na okres od trzech do siedmiu lat, według następujących zasad:
  1. po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję albo
  2. po wyłonieniu kandydata na stanowisko Dyrektora  w drodze konkursu; 
  3. Prezydent Miasta Poznania przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko; 
  4. Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu:
   1. na własną prośbę,
   2. z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
   3. z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
 7. w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5 art. 15 ustawy
  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 8. Dyrektora odwołuje Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu
  na rodzaj działalności prowadzonej przez DK „Stokrotka”, jednakże nie jest konieczne zasięgniecie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych w przypadku wyłonienia kandydata na Dyrektora w drodze konkursu.
 9. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora DK „Stokrotka” sprawuje Prezydent Miasta Poznania.
 10. Głównego księgowego zatrudnia Dyrektor. 
 11. Główny księgowy działa w ramach udzielonego przez Dyrektora umocowania i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu DK „Stokrotka” upoważniony
  jest jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania.
 13. Dyrektor DK „Stokrotka” może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w imieniu DK „Stokrotka” w określonym zakresie.
 14. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.
 16. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczeń woli wymagany
  jest podpis głównego księgowego.

§ 6.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

  1. nadzór nad mieniem DK „Stokrotka”;
  2. ustalenie oraz przedstawianie organom nadzoru i innym upoważnionym podmiotom, planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych;
  3. przedstawianie Prezydentowi Miasta Poznania programu działania instytucji, na czas powołania Dyrektora, oraz przedkładanie sprawozdań merytorycznych
   i finansowych z realizacji zapisu zawartej umowy cywilnoprawnej, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury;
  4. nadzór nad realizacją ustalonego budżetu;
  5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
  6. Dyrektor odpowiada za sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok budżetowy w ustawowo określonym terminie. Sprawozdanie finansowe Dyrektor niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Poznania w celu zatwierdzenia;
  7. przygotowywanie i kształtowanie strategii DK „Stokrotka”;
  8. nadzór nad prowadzeniem strony internetowej DK „Stokrotka”.

§ 7.

Organizację wewnętrzną DK „Stokrotka” określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, który zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi oraz działającym w DK „Stokrotka” organizacjom związkowym i stowarzyszeniom twórców wszelkich zmian w celu ich zaopiniowania.

§ 8.

1.  Przy DK „Stokrotka” działa Rada jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.

 1. Rada liczy od pięciu do ośmiu członków, w tym do dwóch zgłoszonych przez Komisję Rady Miasta Poznania właściwą do spraw kultury i nauki, do jednego zgłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania i pozostałych zaproponowanych przez Dyrektora.
 2. Członków Rady, powołuje Prezydent Miasta Poznania.
 3. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.
 4. Kadencja Rady trwa na okres powołania Dyrektora.
 5. Zasady działania Rady ustala uchwalony przez nią regulamin, za zgodą Dyrektora DK „Stokrotka”.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9

  1. DK „Stokrotka” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
  2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 
  3. Przychodami instytucji kultury są przychody pochodzące z prowadzonej działalności,
   w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 10

DK „Stokrotka” może prowadzić działalność gospodarczą, a środki uzyskane tą drogą mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową i utrzymanie obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

O zmianach organizacyjnych DK „Stokrotka”, z wyłączeniem ustawowo zastrzeżonych
dla Organizatora, decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 12

Zmian w statucie DK „Stokrotka” dokonuje Rada Miasta Poznania, w formie przewidzianej dla nadania statutu.

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony